Konkurs za izbor direktora

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA PRIVATNE PREDŠKOLSKE USTANOVE “AKADEMIJA RADOSTI“ U SARAJEVU NA PERIOD OD 4 (ČETIRI) GODINE

USLOVI ZA IZBOR

1. Opšti uslovi:

 • da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na javni konkurs,
 • da se na kandidata ne odnosi odredba člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora ustanove,
 • da nema privatni finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduje za direktora.

2. Posebni uslovi:

 • završen najmanje VII stepen stručne spreme iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, fakultet humanističkog smjera ili fakultet društvenog smjera,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja sa VII ili VI stepenom stručne spreme, od toga najmanje dvije godine rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja, međunarodnog karaktera,
 • položen stručni ispit za obavljanje odgojno-obrazovnog rada,
 • da se naročito ističe svojim radom u organizaciji odgojno-obrazovne djelatnosti, pedagoškoj teoriji i praksi.
 • da tečno govori, engleski jezik,

Izrazi koji se koriste u ovom konkursu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako i na muški i na ženski rod.

SADRŽAJ PRIJAVE

 • Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
 • prijava na konkurs (na obrascu koji se može preuzeti),
 • kraća biografija,
 • diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 • potvrda o radnom iskustvu ( potvrda/uvjerenje obavezno mora da sadrži dio koji se odnosi na rad u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja međunarodnog karaktera),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan odgojno-obrazovni rad,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo i privredni prestup za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više ,
 • Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja Javnog konkursa, nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 • Izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da nema privatni finansijski interes u Privatnoj predškolskoj ustanovi “Akademija radosti“ u Sarajevu,
 • dokaz o znanju engleskog jezika.

NAPOMENE:

 1. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti lično u sjedištu Privatne predškolske ustanove “Akademija radosti“ u Sarajevu ili na zvaničnim web stranicama Privatne predškolske ustanove “Akademija radosti“ u Sarajevu.
 2. Prije donošenja odluke o izboru, sa kandidatom će se obaviti razgovor radi provjere znanja iz engleskog jezika,
 3. Izabrani kandidat je obavezan po prijemu odluke o izboru a prije zaključenja ugovora pribaviti uvjerenje da protiv njega nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo i privredni prestup za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više (ne starije od 3 mjeseca).
 4. Ljekarsko uvjerenje dostaviti po izvršenom izboru za direktora ustanove.
 5. Imenovanje direktora ustanove se vrši na period od 4 (četiri) godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog konkursa, kao i kopije tražene dokumentacije i izjave koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA

Prijavu sa traženim dokazima, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA PRIVATNE PREDŠKOLSKE USTANOVE “AKADEMIJA RADOSTI“ U SARAJEVU – NE OTVARAJ“ dostaviti poštom preporučeno ili lično na protokol na slijedeću adresu:
Privatna predškolske ustanova “Akademija radosti“ u Sarajevu, ul. Emerika Bluma 27., općina Novo Sarajevo.

NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o imenovanju, pisanim putem putem pošte na adresu navedenu u prijavi kandidata.

KONKURSNI ROK

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnim novinama.

PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA
Ahmet Serkan Kucuk